اخبار و مطالب ما در سايت شما (News Feed)
RSS فرمتی استاندارد شده برای توزيع مطالب است.
آژانس خبری بختياری از اين فرمت برای ارائهء مطالب خود به سايتهای ديگر استفاده می کند. کانالهای RSS آژانس خبری بختياری شامل عنوان و خلاصهء مطلب همراه با تاريخ انتشار است که به صفحهء مطلب در سايت ما لينک شده است.
شما می توانيد از اين کانالهای RSS برای نمايش آخرين مطالب آژانس خبری بختياری در کليهء موضوعات در سايت خود بهره بجوئيد.
کانالهای RSS ما شامل10 مطلب جديد در هر بخش (مانند آخرين مقالات) و همچنين 10 مطلب پربينندهء هر بخش می باشد.
چنانچه در صفحات سايت خود نمی توانيد از فايلهای RSS استفاده کنيد بهتر است نمونهء JavaScript همان کانال rss را بکار ببريد.
تازه ترين عناوين
تازه ترين عناوين همه بخشها تازه ترين عناوين همه بخشها    تازه ترين عناوين همه بخشها
تازه ترين عناوين سياسی تازه ترين عناوين سياسی    تازه ترين عناوين سياسی
تازه ترين عناوين اقتصادی تازه ترين عناوين اقتصادی    تازه ترين عناوين اقتصادی
تازه ترين عناوين اجتماعی تازه ترين عناوين اجتماعی    تازه ترين عناوين اجتماعی
تازه ترين عناوين زنان تازه ترين عناوين زنان    تازه ترين عناوين زنان
تازه ترين عناوين حوادث تازه ترين عناوين حوادث    تازه ترين عناوين حوادث
تازه ترين عناوين ورزشی تازه ترين عناوين ورزشی    تازه ترين عناوين ورزشی
تازه ترين عناوين فرهنگی و هنری تازه ترين عناوين فرهنگی و هنری    تازه ترين عناوين فرهنگی و هنری
تازه ترين عناوين کتابخوانی تازه ترين عناوين کتابخوانی    تازه ترين عناوين کتابخوانی
تازه ترين عناوين اندیشه تازه ترين عناوين اندیشه    تازه ترين عناوين اندیشه
تازه ترين عناوين سینما و تلویزیون تازه ترين عناوين سینما و تلویزیون    تازه ترين عناوين سینما و تلویزیون
تازه ترين عناوين علمی و آموزشی تازه ترين عناوين علمی و آموزشی    تازه ترين عناوين علمی و آموزشی
تازه ترين عناوين بهداشت و درمان تازه ترين عناوين بهداشت و درمان    تازه ترين عناوين بهداشت و درمان
تازه ترين عناوين محیط زیست تازه ترين عناوين محیط زیست    تازه ترين عناوين محیط زیست
تازه ترين عناوين شورا و شهرداری ها تازه ترين عناوين شورا و شهرداری ها    تازه ترين عناوين شورا و شهرداری ها
تازه ترين عناوين میراث فرهنگی تازه ترين عناوين میراث فرهنگی    تازه ترين عناوين میراث فرهنگی
تازه ترين عناوين گردشگری تازه ترين عناوين گردشگری    تازه ترين عناوين گردشگری
تازه ترين عناوين ایران و جهان تازه ترين عناوين ایران و جهان    تازه ترين عناوين ایران و جهان
تازه ترين عناوين مناطق خبری ایبنانیوز تازه ترين عناوين مناطق خبری ایبنانیوز    تازه ترين عناوين مناطق خبری ایبنانیوز
تازه ترين عناوين منطقه یک: استان خوزستان تازه ترين عناوين منطقه یک: استان خوزستان    تازه ترين عناوين منطقه یک: استان خوزستان
تازه ترين عناوين منطقه دو: استان اصفهان تازه ترين عناوين منطقه دو: استان اصفهان    تازه ترين عناوين منطقه دو: استان اصفهان
تازه ترين عناوين منطقه سه: چهارمحال بختیاری تازه ترين عناوين منطقه سه: چهارمحال بختیاری    تازه ترين عناوين منطقه سه: چهارمحال بختیاری
تازه ترين عناوين منطقه چهار: استان لرستان تازه ترين عناوين منطقه چهار: استان لرستان    تازه ترين عناوين منطقه چهار: استان لرستان
تازه ترين عناوين منطقه پنج: کهگیلویه و بویراحمد تازه ترين عناوين منطقه پنج: کهگیلویه و بویراحمد    تازه ترين عناوين منطقه پنج: کهگیلویه و بویراحمد
تازه ترين عناوين منطقه شش: استان ایلام تازه ترين عناوين منطقه شش: استان ایلام    تازه ترين عناوين منطقه شش: استان ایلام
تازه ترين عناوين منطقه هفت: استان همدان تازه ترين عناوين منطقه هفت: استان همدان    تازه ترين عناوين منطقه هفت: استان همدان
تازه ترين عناوين منطقه هشت: استان مرکزی تازه ترين عناوين منطقه هشت: استان مرکزی    تازه ترين عناوين منطقه هشت: استان مرکزی
تازه ترين عناوين منطقه نه: استان بوشهر تازه ترين عناوين منطقه نه: استان بوشهر    تازه ترين عناوين منطقه نه: استان بوشهر
تازه ترين عناوين منطقه ده: استان فارس تازه ترين عناوين منطقه ده: استان فارس    تازه ترين عناوين منطقه ده: استان فارس
پربيننده ترين عناوين
پربيننده ترين عناوين همه بخشها پربيننده ترين عناوين همه بخشها    پربيننده ترين عناوين همه بخشها
پربيننده ترين عناوين سياسی پربيننده ترين عناوين سياسی    پربيننده ترين عناوين سياسی
پربيننده ترين عناوين اقتصادی پربيننده ترين عناوين اقتصادی    پربيننده ترين عناوين اقتصادی
پربيننده ترين عناوين اجتماعی پربيننده ترين عناوين اجتماعی    پربيننده ترين عناوين اجتماعی
پربيننده ترين عناوين زنان پربيننده ترين عناوين زنان    پربيننده ترين عناوين زنان
پربيننده ترين عناوين حوادث پربيننده ترين عناوين حوادث    پربيننده ترين عناوين حوادث
پربيننده ترين عناوين ورزشی پربيننده ترين عناوين ورزشی    پربيننده ترين عناوين ورزشی
پربيننده ترين عناوين فرهنگی و هنری پربيننده ترين عناوين فرهنگی و هنری    پربيننده ترين عناوين فرهنگی و هنری
پربيننده ترين عناوين کتابخوانی پربيننده ترين عناوين کتابخوانی    پربيننده ترين عناوين کتابخوانی
پربيننده ترين عناوين اندیشه پربيننده ترين عناوين اندیشه    پربيننده ترين عناوين اندیشه
پربيننده ترين عناوين سینما و تلویزیون پربيننده ترين عناوين سینما و تلویزیون    پربيننده ترين عناوين سینما و تلویزیون
پربيننده ترين عناوين علمی و آموزشی پربيننده ترين عناوين علمی و آموزشی    پربيننده ترين عناوين علمی و آموزشی
پربيننده ترين عناوين بهداشت و درمان پربيننده ترين عناوين بهداشت و درمان    پربيننده ترين عناوين بهداشت و درمان
پربيننده ترين عناوين محیط زیست پربيننده ترين عناوين محیط زیست    پربيننده ترين عناوين محیط زیست
پربيننده ترين عناوين شورا و شهرداری ها پربيننده ترين عناوين شورا و شهرداری ها    پربيننده ترين عناوين شورا و شهرداری ها
پربيننده ترين عناوين میراث فرهنگی پربيننده ترين عناوين میراث فرهنگی    پربيننده ترين عناوين میراث فرهنگی
پربيننده ترين عناوين گردشگری پربيننده ترين عناوين گردشگری    پربيننده ترين عناوين گردشگری
پربيننده ترين عناوين ایران و جهان پربيننده ترين عناوين ایران و جهان    پربيننده ترين عناوين ایران و جهان
پربيننده ترين عناوين مناطق خبری ایبنانیوز پربيننده ترين عناوين مناطق خبری ایبنانیوز    پربيننده ترين عناوين مناطق خبری ایبنانیوز
پربيننده ترين عناوين منطقه یک: استان خوزستان پربيننده ترين عناوين منطقه یک: استان خوزستان    پربيننده ترين عناوين منطقه یک: استان خوزستان
پربيننده ترين عناوين منطقه دو: استان اصفهان پربيننده ترين عناوين منطقه دو: استان اصفهان    پربيننده ترين عناوين منطقه دو: استان اصفهان
پربيننده ترين عناوين منطقه سه: چهارمحال بختیاری پربيننده ترين عناوين منطقه سه: چهارمحال بختیاری    پربيننده ترين عناوين منطقه سه: چهارمحال بختیاری
پربيننده ترين عناوين منطقه چهار: استان لرستان پربيننده ترين عناوين منطقه چهار: استان لرستان    پربيننده ترين عناوين منطقه چهار: استان لرستان
پربيننده ترين عناوين منطقه پنج: کهگیلویه و بویراحمد پربيننده ترين عناوين منطقه پنج: کهگیلویه و بویراحمد    پربيننده ترين عناوين منطقه پنج: کهگیلویه و بویراحمد
پربيننده ترين عناوين منطقه شش: استان ایلام پربيننده ترين عناوين منطقه شش: استان ایلام    پربيننده ترين عناوين منطقه شش: استان ایلام
پربيننده ترين عناوين منطقه هفت: استان همدان پربيننده ترين عناوين منطقه هفت: استان همدان    پربيننده ترين عناوين منطقه هفت: استان همدان
پربيننده ترين عناوين منطقه هشت: استان مرکزی پربيننده ترين عناوين منطقه هشت: استان مرکزی    پربيننده ترين عناوين منطقه هشت: استان مرکزی
پربيننده ترين عناوين منطقه نه: استان بوشهر پربيننده ترين عناوين منطقه نه: استان بوشهر    پربيننده ترين عناوين منطقه نه: استان بوشهر
پربيننده ترين عناوين منطقه ده: استان فارس پربيننده ترين عناوين منطقه ده: استان فارس    پربيننده ترين عناوين منطقه ده: استان فارس
طراحی سايت جديد ايبنانيوز چگونه است؟
بهتر شده
فرق چندانی نکرده
بدتر شده